dimarts, 14 de febrer de 2012

L'Informe Cometa

El divendres 16 juliol 1999 es va publicar a França un document oficial sota el títol OVNIS i la Defensa: davant de què hem d'estar preparats? (Els Ovni Et La Defense: A quoi doit-on es préparer?) Aquest informe de noranta pàgines era el resultat d'un estudi sobre OVNIS que cobria molts aspectes, especialment els referents a la seguretat nacional.
L'estudi el va dur a terme durant diversos anys un grup independent d'antics auditors de l’Institut d'Estudis Avançats per a la defensa nacional (IHEDN en francès) i experts en diversos camps. Abans de la seva publicació, aquest informe va ser enviat al president francès de l’època Jacques Chirac i el primer ministre Lionel Jospin.
L'informe té un prefaci del General Bernard Norlain de la Força Aèria, antic director del IHEDN i comença amb un preàmbul d’Andre Lebeau, antic president del Centre Nacional d'Estudis Espacials (CNES), l'equivalent francès de la NASA. El grup mateix estava presidit pel General Denis Letty de la Força Aèria, antic auditor (FA) de l'IHEDN.
El nom de l'informe, COMETA, és una abreviatura francesa les sigles del qual signifiquen “Comitè per a estudis avançats”. A l’inici del document es dóna una llista no exhaustiva de membres del grup que resulta força impactant. Inclou:

General Bruno Lemoine de la Força Aèria (FA del IHEDN)
Almirall Marc Merlo (FA del IHEDN)
Michel Algrin, doctor en Ciències Polítiques i jutge (FA del IHEDN)
General Pierre Bescond, enginyer d'armaments (FA del IHEDN)
Denis Blancher, Cap de la Policia Nacional i ministre de l'Interior
Christian Marchal, enginyer en cap del Cos Nacional de Mines i Investigació. Director de l’Oficina Nacional d'Investigacions Aeronàutiques (Onera)
General Alain Orszag, Doctor en Ciències Físiques, enginyer d'armaments

El comitè també expressa la seva gratitud als col·laboradors externs com Jean-Jacques Velasco, cap del SEPRA del CNES; François Losange , president de Fleximage, especialista en anàlisi fotogràfica; i el General Joseph Domange, de la Força Aèria, delegat de l'Associació d'Auditors a l’IHEDN.
El General Norlain explica en un pròleg curt com va ser creat el comitè. El General Letty venir a veure-li al març de 1995, quan ell era director de l'IHEDN, per discutir la seva idea de crear un comitè sobre OVNIS. Norlain li va expressar el seu interès i el va adreçar a l'associació d'auditors de l’IHEDN la qual va brindar-li el seu suport proporcionant diversos dels seus membres juntament amb d’altres experts.
És interessant recordar aquí que fa vint anys hi va haver un informe de la mateixa organització la qual va conduir a la creació del GEPAN, la primera unitat d'estudi sobre OVNIS al CNES.
La majoria dels membres del comitè assumeixen o han assumit importants
funcions en la defensa, la indústria, l'ensenyament, la recerca o en l'administració central. El General Norlain expressa la seva esperança que aquest informe impulsés la posada en marxa de nous esforços a França que condueixin a una cooperació internacional.
El General Letty, com a president de COMETA, redacta la part central de l'informe: l'acumulació d'observacions ben documentades obliga ara a considerar totes les hipòtesis sobre l'origen dels OVNIS, “especialment la hipòtesi extraterrestre”. Després el comitè desenvolupa el contingut de l'estudi. La primera part consisteix en la presentació d'alguns casos d'extraordinària importància per a França i d’altres països.
A la segona part ells descriuen l'actual estat de la recerca, tant a França com a l'estranger, i els estudis realitzats per científics de tot el món que podrien proveir explicació parcial del fenomen OVNI d'acord amb lleis físiques conegudes. Després es revisen les explicacions generals, des d'avions secrets fins a la manifestació extraterrestre.
A la tercera part s’aborden les mesures a prendre en relació a la defensa, basant-se amb la informació proporcionada per pilots civils i militars. Les conseqüències estratègiques, polítiques i religioses que resultarien si la hipòtesi extraterrestre fos confirmada.


PART I: "fets i testimonis"

Molts dels casos seleccionats són ben coneguts per la majoria d'investigadors, i només necessiten ser esmentats aquí. 

Testimonis de pilots francesos:
M.Giraud ,pilot del Mirage IV (1977)
Coronel Bosc, pilot de combat (1976)
Vol aeri francès AF 3532 (Gener de 1974)

Casos aeronàutics mundials:
Lakenheath (U.K., 1956)
RB-47 (U.S., 1957)
Teheran (1976)
Russia (1990)
San Carlos de Bariloche (Argentina, 1995)

Observacions des del terra:
Valensole (Maurice Masse, 1965)
Cussac, Cantal (1967)
Trans-en-Provence (1981)
Nancy (el cas "Amaranth", 1982)

Contraexemple de fenomenologia explicada (dos casos)

Encara que la selecció és limitada, sembla que és suficient per convèncer el lector no informat però de ment oberta a la realitat dels OVNIS.


PART II: "L'Estat actual de coneixements"

La segona part comença amb una revisió de la recerca oficial sobre OVNIS a França, des de les primeres instruccions donades a la gendarmeria el 1974 per al registre d'informes, fins a la creació del GEPAN el 1977, la seva organització i els seus resultats, incloent un recull de més de 3000 informes de la gendarmeria, casos exemplars i anàlisis estadístiques.
Després passa revista als acords subscrits pel GEPAN i després pel SEPRA, amb la força aèria, amb l'exèrcit, l'aviació civil i altres organitzacions, com ara laboratoris civils i militars per a l'anàlisi de mostres i fotos.
Pel que fa als mètodes i resultats del SEPRA, es fa memòria d’alguns casos famosos (Trans-en-Provence, l'Amarante) i emfatitza la importància dels catàlegs de casos, principalment de pilots (catàleg Weinstein) i informes de radar i contacte visual arreu del món.
Aquí apareix una nota històrica amb una referència a la famosa carta del General Twining datada el setembre de 1947, la qual arriba a afirmar la realitat OVNI.
El següent capítol, anomenat "OVNIS: Hipòtesi i intents de Modelització" ("OVNI: Hypotheses, essais de modélisation") discuteix alguns models i hipòtesis que estan sota estudi a diversos països. Ja s'han fet simulacions parcials dels sistemes de propulsió dels OVNIS, basades en observacions relatives a la velocitat, moviments i acceleracions, fallada general dels motors de les aeronaus properes a un OVNI i paràlisi corporal dels testimonis. Un model és la propulsió MHD, assajada amb èxit sota l'aigua i de la qual s'espera obtenir resultats positius a l'atmosfera mitjançant la utilització de circuits superconductors, d'aquí a unes poques dècades. S’esmenten breument d’altres estudis relacionats amb la propulsió atmosfèrica i espacial, com ara els raigs de partícules, l’antigravetat, o la impulsió planetària i estel·lar.
Es suggereix que la fallada dels motors de les aeronaus properes a un OVNI pot ser explicada per radiacions de microones. De fet, generadors de hiperfreqüència de gran potència estan en estudi a França i en d’altres països. Una aplicació són les armes de microones. Raigs de partícules, com ara els protons, que ionitzen l'aire i per tant es fan visibles, poden explicar l'observació de raigs lluminosos truncats. Les microones poden explicar la paràlisi corporal.
Després continuen amb diverses hipòtesis extraterrestres. Una versió ha estat desenvolupada a França pels astrònoms Jean-Claude Ribes i Guy Monnet, basada en el concepte d’"illes espacials" del físic nord-americà O'Neill, i que és compatible amb les teories físiques més modernes.
S’inspecciona succintament la recerca sobre OVNIS als Estats Units, Regne Unit i Rússia. Als Estats Units, la premsa i les enquestes mostren un marcat interès i preocupació pública, però la posició oficial, especialment de la Força Aèria, és encara de negació, en concret que no suposa una amenaça a la defensa nacional. De fet, documents desclassificats i emesos sota la llei FOIA, mostren una altra cara que parla d'OVNIS vigilant instal·lacions nuclears i de l'estudi continu dels OVNIS per part d'agències d'intel·ligència i els militars.
L'informe emfatitza la importància, als Estats Units, de les associacions privades independents. Esmenten el document Les Millors Evidències disponibles enviat el 1995 a milers de personalitats del món, i el grup de treball de Sturrock el 1997, tots dos patrocinats per Lawrence Rockefeller.
Òbviament, el document Les Millors Evidències disponibles ha estat favorablement acollit pels autors de l'informe COMETA.
El comitè també ressalta les declaracions públiques de presumptes alts càrrecs amb accés a informació privilegiada com el Coronel Philip Corso, i conclou que el seu testimoni podria ser parcialment revelador de la situació real en els Estats Units, tot i la gran quantitat de crítics.
L'informe descriu breument la situació al Regne Unit, amb especial menció a Nick Pope, i suggereix la qüestió de la possible existència de estudis secrets conjunts amb els serveis nord-americans. També esmenta els estudis de Rússia i els informes emesos per la KGB el 1991.


PART III: "OVNIS i la defensa"

A la tercera part de l'informe es declara que si bé es cert que fins a la data no s'ha provat cap acció hostil dels OVNIS, alguns actes de intimidació sí s'han registrat a França (el cas Mirage IV, per exemple). Ja que l'origen extraterrestre dels OVNIS no pot ser descartat, és necessari estudiar les conseqüències d'aquesta hipòtesi des dels punts de vista estratègic, polític, religiós i informatiu.
El primer capítol de la part III es dedica a les estratègies factibles i comença amb preguntes fonamentals. Quines intencions i estratègies es podrien deduir del comportament dels OVNIS si aquests fossin extraterrestres?
Aquestes preguntes obren la part més controvertida de l'informe. S’exploren les possibles motivacions dels visitants extraterrestres, com per exemple que els extraterrestres estiguin protegint al planeta terra dels perills d'una guerra nuclear, idea suggerida pels vols repetitius de OVNIS per sobre de sitges de míssils nuclears. El comitè després sospesa les possibles repercussions del comportament, oficial o no, de les diferents nacions i focalitza en la possible existència de contactes privilegiats i secrets que podrien ser atribuïts als Estats Units. L'actitud dels Estats Units és vista com "d'allò més estranya" des del esdeveniment de Roswell el 1947. Des d'aquesta data, s’ha instal·lat una política contundent de secretisme, cosa que es podria explicar com un intent de protegir a qualsevol preu la superioritat tecnològica adquirida pels estudis sobre OVNIS.
A continuació l'informe tracta la qüestió "Quines mesures hem de prendre ara? "Si més no, sigui quina sigui la naturalesa dels OVNIS, es requereix una vigilància crítica en particular referent al risc de "Manipulacions desestabilitzadors". Una mena de "vigilància còsmica" haurien de poder aplicar les elits,d’abast nacional i internacional per evitar qualsevol sorpresa desagradable, interpretacions errònies i manipulacions hostils.
A nivell francès, COMETA sol·licita un reforç del SEPRA i recomana la creació d'un comitè al més alt nivell governamental que s'encarregui del desenvolupament d'hipòtesis, estratègies i la preparació d'acords cooperatius amb altres nacions europees o de fora. El següent pas seria que els estats europeus i la Unió Europea desenvolupessin una activitat diplomàtica amb els Estats Units en el marc de les aliances polítiques i estratègiques.
Una qüestió clau de l'informe és "Per a quins esdeveniments hauríem d'estar preparats? "Esmenta escenaris com ara un contacte oficial amb els extraterrestres; descobriment de bases OVNIS i alienígenes a la Terra; invasió (donada per improbable) i atacs localitzats o a gran escala; manipulació i desinformació deliberada amb l'objectiu de desestabilitzar altres nacions.
COMETA presta especial atenció a les "implicacions aeronàutiques", amb recomanacions detallades dirigides al personal aeri, als controladors, als meteoròlegs i als enginyers. També fa recomanacions d’abast científic i tècnic destinades a la recerca i desenvolupament amb beneficis potencials per a la defensa i la indústria. Més endavant el informe explora les implicacions polítiques i religioses dels OVNIS, usant com a model la perspectiva de la nostra pròpia exploració espacial: què faríem nosaltres? Com contactaríem amb civilitzacions menys avançades?
Aquest enfocament no és nou per als lectors ben informats de l'abundant literatura ufològica, però té un especial valor aquí, en ser tractada a més alt nivell. Les implicacions per a la premsa i l'opinió pública no són negades, amb els problemes de desinformació, por al ridícul, i manipulació per part de certs grups.
En la seva conclusió, l'informe COMETA afirma que la realitat física dels OVNIS, sota control d'éssers intel·ligents, és "gairebé certa". Només una hipòtesi explica totes les dades disponibles: la hipòtesi de visitants extraterrestres. Aquesta hipòtesi no ha estat provada però té conseqüències de llarg abast. Els objectius dels presumptes visitants romanen desconeguts però han de ser objecte d'especulacions i escenaris probables.
En la seva recomanació final, COMETA subratlla de nou la necessitat de:
 • Informar les persones amb poder de decisió i en posicions de responsabilitat.
 • Reforçar els mitjans d'investigació i estudi en el SEPRA.
 • Considerar si les agències encarregades de l’espai detecten OVNIS.
 • Crear un comitè estratègic al més alt nivell d'Estat.
 • Cooperar diplomàticament amb els Estats Units en les qüestions més importants.
 • Estudiar mesures d'emergència.
Finalment, aquest document està acompanyat per set interessants apèndixs que valen la pena llegir fins i tot per ufòlegs experts:
 1. Detecció radar a França.
 2. Observacions astronòmiques.
 3. Vida a l'univers.
 4. Colonització espacial.
 5. El cas Roswell i la possible desinformació.
 6. Antiguitat del fenomen OVNI i fonaments per a una cronologia
 7. Reflexió sobre aspectes psicològics, sociològics i polítics del fenomen OVNI.

Versió catalana del resum de Gildas Bourdais.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada